Atavarnis MHRA Logo Atavarnis.jpg
Microlance 30G Needle 30 Guage x 1/2" 0,3mm x 13mm (BD)

Microlance 30G Needle 30 Guage x 1/2" 0,3mm x 13mm (BD)

£7.20Price

1 box of 100 BD Needles

Microlance 3 Hypodermic Needle 30 Guage x 1/2" 0,3mm x 13mm